PVS's Recent Activity

 1. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Image Count Limit by User Group - Giới hạn hình ảnh bởi nhóm người dùng cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.0.3

  21/02/2018 lúc 17:24:38
 2. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x User Promotion on Profile Update - Khuyến mãi người dùng khi cập nhật profile cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.1.0

  21/02/2018 lúc 17:23:51
 3. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x RSS Feed Filter - Bộ lọc nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.0.2

  21/02/2018 lúc 17:22:40
 4. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.0.2

  21/02/2018 lúc 17:21:47
 5. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2.

  Update phiên bản 1.0.0 Alpha 6

  21/02/2018 lúc 17:20:57
 6. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon User Promotion on Profile Update - Khuyến mãi người dùng khi cập nhật profile.

  Update phiên bản 1.2.0

  21/02/2018 lúc 17:19:02
 7. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x ImageProxy Host - Máy chủ ImageProxy cho XenForo 2

  ImageProxy Host - Máy chủ ImageProxy cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này cho phép bạn bỏ qua liên kết hình ảnh HTTPS từ nhận proxy-ed và...

  admincp_options_image_and_link_proxy.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  20/02/2018 lúc 12:59:22
 8. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2

  Signature Once - Hiển thị chữ ký một lần trong mỗi chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Alpha 1 Cho phép chữ ký của người dùng chỉ được hiển thị...

  admincp_options_messages.png permissions.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  20/02/2018 lúc 12:56:14
 9. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon Optional Forums - Tùy chọn diễn đàn

  Optional Forums - Tùy chọn diễn đàn 1.0.4 Add-on này cho phép người dùng ẩn hoặc hiển thị "optional forums". Các diễn đàn sẽ được thực...

  opt_forums1.PNG opt_forums2.PNG opt_forums3.PNG

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  20/02/2018 lúc 12:50:22
 10. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Cyrillic Rewrite URL - Viết lại URL chữ Kirin (các ký tự không được hỗ trợ) cho XenForo 2

  Cyrillic Rewrite URL - Viết lại URL chữ Kirin (các ký tự không được hỗ trợ) cho XenForo 2 1.0.0 Các chữ cái được hỗ trợ: Љљ Њњ Ѕѕ Ѓѓ...

  bez.jpg so.jpg

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  19/02/2018 lúc 12:29:03
 11. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Force HTTPS Images - Bắt buộc hình ảnh HTTPS cho XenForo 2

  Force HTTPS Images - Bắt buộc hình ảnh HTTPS cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này buộc người dùng chỉ được phép đính kèm các hình ảnh được...

  img.png 01.png 02.png 03.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  19/02/2018 lúc 12:22:28
 12. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Alpha Avatar - Ảnh đại diện Alpha cho XenForo 2

  Alpha Avatar - Ảnh đại diện Alpha cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này thiết lập các avatar của người dùng offline/người dùng ẩn đến một mức...

  01.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  19/02/2018 lúc 12:16:46
 13. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Original Poster Highlight - Làm nổi bật người tạo chủ đề cho XenForo 2.

  Update phiên bản 1.0.2

  19/02/2018 lúc 12:13:01
 14. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Media Sites - Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2.

  Update phiên bản 1.0.7

  19/02/2018 lúc 12:12:16
 15. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Conversation Button - Thêm nút Conversation cho XenForo 2.

  Update phiên bản 1.1.0

  19/02/2018 lúc 12:11:30