Help Hiệu ứng tuyết VNXF đang sử dụng

Thảo luận trong 'Tips and Guides' bắt đầu bởi dinhhai, 23/12/2017.

 • Google checker:
 1. dinhhai

  dinhhai Thượng Đế

  Tham gia:
  28/07/2015
  Bài viết:
  387
  Đã được thích:
  193
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  hcm
  Hi các bác VNXF,

  Hôm nay ghé VNXF có hiệu ứng tuyết dễ thương quá. các bác VNXF share cho anh em sử dụng với nha.

  Cảm ơn các bác
   
  Tags:
  THB thích bài này.
 2. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  9,055
  Đã được thích:
  6,158
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  SV
  Nơi ở:
  Huế
  Bạn tham khảo: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
   
  secpol, dinhhai and THB like this.
 3. dinhhai

  dinhhai Thượng Đế

  Tham gia:
  28/07/2015
  Bài viết:
  387
  Đã được thích:
  193
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  hcm
  Bác ơi, đâu có giống hiệu ứng VNXF đang sử dụng đâu bác nhỉ? Hiệu ứng VNXF đẹp quá trời

  Bác @THB share đi bác :D
  Cảm ơn bác nhiều
   
 4. BinSaker

  BinSaker Thượng Đế

  Tham gia:
  21/07/2016
  Bài viết:
  202
  Đã được thích:
  73
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  ở đợ
  Nơi ở:
  308 Canal St New York
  hinh như vnxf dùng đoạn này trong js

  Mã:
  // JavaScript Document
  (function ($) {
    //for html5 canvas;
    var $window = window,
        $timeout = setTimeout;
  
    var supportCanvas = function () {
      var eCan = document.createElement("canvas");
      return (typeof eCan.getContext) == "function";
    };
    window.Snow = function (element, settings) {
      (function () {
        var lastTime = 0;
        var vendors = ['webkit', 'moz'];
        for (var x = 0; x < vendors.length && !window.requestAnimationFrame; ++x) {
          window.requestAnimationFrame = window[vendors[x] + 'RequestAnimationFrame'];
          window.cancelAnimationFrame = window[vendors[x] + 'CancelAnimationFrame'] ||  // name has changed in Webkit
            window[vendors[x] + 'CancelRequestAnimationFrame'];
        }
  
        if (!window.requestAnimationFrame) {
          window.requestAnimationFrame = function (callback, element) {
            /*
            var currTime = new Date().getTime();
            var timeToCall = Math.max(0, 16.7 - (currTime - lastTime));
            var id = window.setTimeout(function () {
              callback(currTime + timeToCall);
            }, timeToCall);
            lastTime = currTime + timeToCall;
             */
            var timeToCall = 14; //freezes in safari for windows ,and mac to , so i change time to call with 14;
            var id = window.setTimeout(function () {
              callback(timeToCall);
            }, timeToCall);
  
            return id;
          };
        }
        if (!window.cancelAnimationFrame) {
          window.cancelAnimationFrame = function (id) {
            clearTimeout(id);
          };
        }
      }());
      this.settings = settings,
        this.flakes = [],
        this.flakeCount = settings.count,
        this.mx = -100,
        this.my = -100,
        this.init(element)
    };
    Snow.prototype.init = function (element) {
      this.canvas = element.get(0), this.ctx = this.canvas.getContext("2d"), this.canvas.width = $window.innerWidth, this.canvas.height = $window.innerHeight, this.flakes = [];
      for (var i = 0; i < this.flakeCount; i++) {
        var x = Math.floor(Math.random() * this.canvas.width),
            y = Math.floor(Math.random() * this.canvas.height),
            size = Math.floor(100 * Math.random()) % this.settings.size + 2,
            speed = Math.floor(100 * Math.random()) % this.settings.speed + Math.random() * size / 10 + .5,
            opacity = .5 * Math.random() + this.settings.opacity;
        this.flakes.push({
          speed: speed,
          velY: speed,
          velX: 0,
          x: x,
          y: y,
          size: size,
          stepSize: Math.random() / 30,
          step: 0,
          angle: 180,
          opacity: opacity
        })
      }
      1 == this.settings.interaction && this.canvas.addEventListener("mousemove", function (e) {
        this.mx = e.clientX, this.my = e.client
      });
      var thiz = this;
      $($window).resize(function () {
        thiz.ctx.clearRect(0, 0, thiz.canvas.width, thiz.canvas.height), thiz.canvas.width = $window.innerWidth, thiz.canvas.height = $window.innerHeight
      });
      if (typeof this.settings.image === "string") {
        this.image = $("<img src='" + this.settings.image + "' style='display: none'>");
      }
      ;
  
      this.snow();
    }, Snow.prototype.snow = function () {
      var thiz = this,
          render = function () {
            thiz.ctx.clearRect(0, 0, thiz.canvas.width, thiz.canvas.height);
            for (var i = 0; i < thiz.flakeCount; i++) {
              var flake = thiz.flakes[i],
                  x = thiz.mx,
                  y = thiz.my,
                  minDist = 100,
                  x2 = flake.x,
                  y2 = flake.y,
                  dist = Math.sqrt((x2 - x) * (x2 - x) + (y2 - y) * (y2 - y));
              if (minDist > dist) {
                var force = minDist / (dist * dist),
                    xcomp = (x - x2) / dist,
                    ycomp = (y - y2) / dist,
                    deltaV = force / 2;
                flake.velX -= deltaV * xcomp, flake.velY -= deltaV * ycomp
              } else
                switch (flake.velX *= .98, flake.velY <= flake.speed && (flake.velY = flake.speed), thiz.settings.windPower) {
                  case !1:
                    flake.velX += Math.cos(flake.step += .05) * flake.stepSize;
                    break;
                  case 0:
                    flake.velX += Math.cos(flake.step += .05) * flake.stepSize;
                    break;
                  default:
                    flake.velX += .01 + thiz.settings.windPower / 100
                }
              if (flake.y += flake.velY, flake.x += flake.velX, (flake.y >= thiz.canvas.height || flake.y <= 0) && thiz.resetFlake(flake), (flake.x >= thiz.canvas.width || flake.x <= 0) && thiz.resetFlake(flake), 0 == thiz.settings.image) {
                var grd = thiz.ctx.createRadialGradient(flake.x, flake.y, 0, flake.x, flake.y, flake.size - 1);
                grd.addColorStop(0, thiz.settings.startColor), grd.addColorStop(1, thiz.settings.endColor), thiz.ctx.fillStyle = grd, thiz.ctx.beginPath(), thiz.ctx.arc(flake.x, flake.y, flake.size, 0, 2 * Math.PI), thiz.ctx.fill()
              } else
                thiz.ctx.drawImage(thiz.image.get(0), flake.x, flake.y, 2 * flake.size, 2 * flake.size)
                }
            $window.cancelAnimationFrame(render), $window.requestAnimationFrame(render)
          };
      render()
    }, Snow.prototype.resetFlake = function (flake) {
      if (0 == this.settings.windPower || 0 == this.settings.windPower)
        flake.x = Math.floor(Math.random() * this.canvas.width), flake.y = 0;
      else if (this.settings.windPower > 0) {
        var xarray = Array(Math.floor(Math.random() * this.canvas.width), 0),
            yarray = Array(0, Math.floor(Math.random() * this.canvas.height)),
            allarray = Array(xarray, yarray),
            selected_array = allarray[Math.floor(Math.random() * allarray.length)];
        flake.x = selected_array[0], flake.y = selected_array[1]
      } else {
        var xarray = Array(Math.floor(Math.random() * this.canvas.width), 0),
            yarray = Array(this.canvas.width, Math.floor(Math.random() * this.canvas.height)),
            allarray = Array(xarray, yarray),
            selected_array = allarray[Math.floor(Math.random() * allarray.length)];
        flake.x = selected_array[0], flake.y = selected_array[1]
      }
      flake.size = Math.floor(100 * Math.random()) % this.settings.size + 2, flake.speed = Math.floor(100 * Math.random()) % this.settings.speed + Math.random() * flake.size / 10 + .5, flake.velY = flake.speed, flake.velX = 0, flake.opacity = .5 * Math.random() + this.settings.opacity
    };
  
    $.fn.snow = function () {
      var userCanvas = supportCanvas();
      userCanvas && $(this).each(function (i, e) {
        var scope = {};
        $.each(e.attributes, function (index, key) {
          scope[ $.camelCase(key.name) ] = Number(Number(key.value)) ? Number(key.value) : key.value
        });
        if (typeof scope.image === "string" && scope.image === "false") {
          scope.image = false
        }
        ;
  
        new Snow($(e), {
          speed: 1 || 0,
          interaction: scope.interaction || !0,
          size: scope.size || 2,
          count: scope.count || 200,
          opacity: scope.opacity || 1,
          startColor: scope.startColor || "rgba(255,255,255,1)",
          endColor: scope.endColor || "rgba(255,255,255,0)",
          windPower: scope.windPower || 0,
          image: scope.image || !1
        });
      });
      if (!userCanvas) {
        var setting = {};
        $(this).each(function (i, e) {
          setting["image"] = $(e).attr("image") || "//file.hstatic.net/1000006063/file/snow.png";
          $(this).remove();
          createSnow("", 40);
        });
      }
      ;
    };
  
    //for ie678
    /**
     * method createSnow("", 40);
     * method removeSnow();
     */
    function k(a, b, c) {
      if (a.addEventListener) a.addEventListener(b, c, false);
      else a.attachEvent && a.attachEvent("on" + b, c)
        }
  
    function g(a) {
      if (typeof window.onload != "function") window.onload = a;
      else {
        var b = window.onload;
        window.onload = function () {
          b();
          a()
        }
      }
    }
  
    function h() {
      var a = {};
      for (type in {
        Top: "",
        Left: ""
      }) {
        var b = type == "Top" ? "Y" : "X";
        if (typeof window["page" + b + "Offset"] != "undefined")
          a[type.toLowerCase()] = window["page" + b + "Offset"];
        else {
          b = document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement : document.body;
          a[type.toLowerCase()] = b["scroll" + type]
        }
      }
      return a
    }
  
    function l() {
      var a = document.body,
          b;
      if (window.innerHeight) b = window.innerHeight;
      else if (a.parentElement.clientHeight) b = a.parentElement.clientHeight;
      else if (a && a.clientHeight) b = a.clientHeight;
      return b
    };
    var j = true;
    var f = true;
    var m = null;
    var c = [];
    var createSnow = function (a, b) {
      clearInterval(m);
      c = [];
      m = setInterval(function () {
        f && b > c.length && Math.random() < b * 0.0025 && c.push(new i(a));
        !f && !c.length && clearInterval(m);
        for (var e = h().top, n = l(), d = c.length - 1; d >= 0; d--)
          if (c[d])
            if (c[d].top < e || c[d].top + c[d].size + 1 > e + n) {
              c[d].remove();
              c[d] = null;
              c.splice(d, 1)
            } else {
              c[d].move();
              c[d].draw()
            }
      }, 40);
      k(window, "scroll",
        function () {
          for (var e = c.length - 1; e >= 0; e--) c[e].draw()
            })
    };
    var removeSnow = function () {
      clearInterval(m);
      do {
        c.pop().remove();
      } while (c.length);
    };
  
    //雪花的构造函数;
    function i(a) {
      this.parent = document.body;
      this.createEl(this.parent, a);
      this.size = Math.random() * 5 + 5;
      this.el.style.width = Math.round(this.size) + "px";
      this.el.style.height = Math.round(this.size) + "px";
      this.maxLeft = document.body.offsetWidth - this.size;
      this.maxTop = document.body.offsetHeight - this.size;
      this.left = Math.random() * this.maxLeft;
      this.top = h().top + 1;
      this.angle = 1.4 + 0.2 * Math.random();
      this.minAngle = 1.4;
      this.maxAngle = 1.6;
      this.angleDelta = 0.01 * Math.random();
      this.speed = 2 + Math.random()
    }
  
    i.prototype = {
      createEl: function (a, b) {
        this.el = document.createElement("img");
        this.el.classname = "nicesnowclass";
        this.el.setAttribute("src", b || "//file.hstatic.net/1000006063/file/snow.png");
        this.el.style.position = "absolute";
        this.el.style.display = "block";
        this.el.style.zIndex = "99999";
        this.parent.appendChild(this.el)
      },
      move: function () {
        if (this.angle < this.minAngle || this.angle > this.maxAngle)
          this.angleDelta = -this.angleDelta;
        this.angle += this.angleDelta;
        this.left += this.speed * Math.cos(this.angle * Math.PI);
        this.top -= this.speed * Math.sin(this.angle * Math.PI);
        if (this.left < 0) this.left = this.maxLeft;
        else if (this.left > this.maxLeft) this.left = 0
          },
      draw: function () {
        this.el.style.top = Math.round(this.top) + "px";
        this.el.style.left = Math.round(this.left) + "px"
      },
      remove: function () {
        this.parent.removeChild(this.el);
        this.parent = this.el = null
      }
    };
  })(jQuery);
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...