PVS's latest activity

 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [CinVin] Gravatar Tweaks - Gravatar tinh chỉnh cho XenForo 2 1.0.2 A Add-on này cho XenForo 2 là để kích hoạt các tùy chọn bổ sung cho...
  • 1634508773649.png
  • 1634508691750.png
  • 1634508663903.png
  • 1634508641441.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Only Full Title MG Index - Chỉ hiển thị tiêu đề đầy đủ MG Index cho XenForo 2.2 1.0.1 Một add-on đơn giản cho phép bạn chỉ hiển thị...
  • IMG_1988.jpg
  • long-title-after.jpg
  • long-title-before.jpg
  • short-title-after.jpg
  • short-title-before.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [OzzModz] Inline Moderation Select All Permissions - Quyền chọn tất cả trong kiểm duyệt nội tuyến cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm quyền cho...
  • sap1.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [OzzModz] Last Seen Permissions - Quyền nhìn thấy lần cuối cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm quyền mà người dùng/nhóm có thể xem thông tin...
  • lsp3.png
  • lsp2.png
  • lsp1.png
  • lsp5.png
  • lsp4.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [OzzModz] Remove Post Share Icon - Loại bỏ biểu tượng chia sẻ bài viết cho XenForo 2.2 2.0.0 Gỡ biểu tượng chia sẻ trong bài viết. Yêu...
  • rps1.png
  • rps2.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [OzzModz] Insert Full/Thumbnail Image Permissions - Quyền chèn hình ảnh đầy đủ/hình thu nhỏ cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon nhỏ đơn giản...
  • iip4.png
  • iip3.png
  • iip2.png
  • iip1.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [AP] Activity/Longevity Meters - Đồng hồ đo hoạt động/tuổi thọ XenForo 2.2 1.1.3 Addon này thêm "hoạt động" và "tuổi thọ" cho postbits...
  • ap_actlong_ss_2.png
  • ap_actlong_ss_1.png
  • ap_actlong_ss_3.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [OzzModz] Collapse Hamburger Menu - Thu gọn Menu Hamburger cho XenForo 2.2 2.0.0 Đặt sidebar navigation (hamburger menu) mặc định thành...
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Auto OpenGraph for threads - OpenGraph tự động cho các chủ đề XenForo 2.2 1.0.0 Một add-on đơn giản cho phép tự động đặt hình ảnh Open...
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [OzzModz] XFRM: Resource Coming Soon - XFRM: Tài nguyên sắp ra mắt cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 4 Cho phép bạn hạn chế tải xuống...
  • rcs1.png
  • rcs2.png
  • rcs3.png
  • rcs6.png
  • rcs5.png
  • rcs4.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Mastodon integration - Tích hợp Mastodon vào XenForo 2 1.0.1 Cung cấp thêm kết nối tài khoản cho XenForo 2 cho phép tích hợp OAuth 2...
  • 1668906754688.png
  • 1668906540677.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [Liam W.] Post Macros - Thêm các Macro bài viết cho XenForo 2 5.2.1 Fix 4 Mô tả : Post Macros 5 là phần viết lại chính cho XenForo 2...
  • Screenshot 2019-03-19 at 00.13.20.png
  • Screenshot 2019-03-19 at 00.13.06.png
  • Screenshot 2019-03-19 at 00.13.00.png
  • Screenshot 2019-03-19 at 00.12.46.png
  • Screenshot 2019-03-19 at 00.22.28.png
  • Screenshot 2019-03-19 at 00.22.37.png
  • Screenshot 2019-03-19 at 00.24.57.png
  • Screenshot 2019-03-19 at 00.25.01.png
  • Screenshot 2019-03-28 at 14.56.55.png
  • Screenshot 2019-03-28 at 14.57.15.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2.2 2.13.0 Bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống báo cáo của XF. Phrase đầy đủ...
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Search Improvements - Cải tiến tìm kiếm cho XenForo 2 2.7.4 Một bộ sưu tập các cải tiến đối với tìm kiếm nâng cao của XF và một số cho...
  • 1543800186464.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2 2.8.1 Thêm khả năng thực hiện tìm kiếm từ - phạm vi, sắp xếp theo số từ trong tìm...
Top Bottom