PVS's Recent Activity

 1. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Warn thread - Chủ đề cảnh báo cho XenForo 2

  Warn thread - Chủ đề cảnh báo cho XenForo 2 1.3 Khi một cảnh báo được đưa ra, một chủ đề mới sẽ tự động được tạo cho các staff....

  pic001.jpg pic002.jpg

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  24/04/2019 lúc 12:01:50
 2. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Ban thread - Chủ đề cấm cho XenForo 2

  Ban thread - Chủ đề cấm cho XenForo 2 1.4 Khi lệnh cấm được ban hành, một chủ đề mới sẽ được tự động tạo cho các staff. [ATTACH]...

  pic001.jpg pic002.jpg

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  24/04/2019 lúc 11:58:23
 3. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2

  Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.1 Hiển thị widget Countdown cho diễn đàn của bạn. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...

  pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg pic005.jpg

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  24/04/2019 lúc 11:52:54
 4. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Forum password - Mật khẩu diễn đàn cho XenForo 2

  Forum password - Mật khẩu diễn đàn cho XenForo 2 1.3 Add-on hỗ trợ bạn thêm mật khẩu bảo vệ diễn đàn và chủ đề. [ATTACH] [ATTACH]...

  pic001.jpg pic002.jpg

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  23/04/2019 lúc 09:38:25
 5. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2

  Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2 1.6 Hiển thị một block chứa các thành viên trực tuyến gần đây....

  pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  23/04/2019 lúc 09:34:34
 6. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Bump limit - Giới hạn bump cho XenForo 2

  Bump limit - Giới hạn bump cho XenForo 2 1.2 Ngăn chặn người khởi tạo chủ đề từ việc bump chủ đề của họ cho đến một thời gian hết hạn...

  pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  23/04/2019 lúc 09:29:36
 7. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Birthday calendar - Lịch sinh nhật cho XenForo 2

  Birthday calendar - Lịch sinh nhật cho XenForo 2 1.3 Hiển thị ngày sinh nhật của thành viên trong một lịch. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...

  pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  22/04/2019 lúc 12:37:38
 8. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2

  Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox vào XenForo 2 2.0.23 Đây là một ứng dụng trò chuyện dựa trên AJAX thực hiện các cuộc gọi AJAX đến máy...

  userCreateRoom.png adminCreateRoom.png roomList.png room.png userOptions.png noPrivateConversations.png privateConversations.png settings.png options.png archive.png sanctions.png topChatters.png imageUploads.png adminOptions.png widgets.png notice.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  22/04/2019 lúc 12:33:38
 9. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x XF2 [8WR] Database Backup - Sao lưu cơ sở dữ liệu cho XenForo 2

  XF2 [8WR] Database Backup - Sao lưu cơ sở dữ liệu cho XenForo 2 2.1.0.3 Addon này sẽ chạy một bản sao lưu dự kiến của cơ sở dữ liệu...

  1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  22/04/2019 lúc 12:25:36
 10. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Question Threads - Chủ đề câu hỏi cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.1.2

  22/04/2019 lúc 12:20:04
 11. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.5.0

  22/04/2019 lúc 12:19:09
 12. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.4.3

  22/04/2019 lúc 12:18:23
 13. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x XenForo native mobile app for Android and iOS - Ứng dụng di động XenForo cho Android và iOS.

  Update phiên bản 10.43.00

  22/04/2019 lúc 12:17:31
 14. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.1.2

  22/04/2019 lúc 12:16:32