PVS's Recent Activity

 1. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.4.5

  16/02/2019 lúc 16:14:10
 2. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Member online as Avatar - Thành viên trực tuyến dưới dạng Avatar cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.0.0

  16/02/2019 lúc 16:13:10
 3. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x User Ignore Limit - Bỏ qua giới hạn người dùng cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.1.2

  16/02/2019 lúc 16:12:18
 4. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Seeder - Thêm Seeder cho XenForo 2

  Seeder - Thêm Seeder cho XenForo 2 1.0.0 Alpha 2 Add-on này giúp điền vào development board với dữ liệu giả. Cách dùng: Để bắt đầu...

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  16/02/2019 lúc 16:10:04
 5. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2.

  Update phiên bản 1.0.0 Beta 5

  16/02/2019 lúc 15:52:35
 6. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Table BBcode Tweak - Tinh chỉnh BBcode bảng của XenForo 2

  Table BBcode Tweak - Tinh chỉnh BBcode bảng của XenForo 2 2.1.0 Theo mặc định, tất cả các BBcode bảng đều có chiều rộng đầy đủ (100%)...

  collapse.png full.png 1549644868893.png 1549643651280.png 1549643784267.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  16/02/2019 lúc 15:48:56
 7. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Tagged Colored Users - Thêm màu sắc cho gắn thẻ người dùng của XenForo 2

  Tagged Colored Users - Thêm màu sắc cho gắn thẻ người dùng của XenForo 2 1.0.0 Màu sắc được hiển thị là màu sắc được thiết lập trong...

  before.png after.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  16/02/2019 lúc 15:42:35
 8. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Original Poster Highlight - Làm nổi bật người tạo chủ đề cho XenForo 2.

  Update phiên bản 1.2.0

  16/02/2019 lúc 15:39:11
 9. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Remove User Signatures From Selected Nodes - Xóa chữ ký người dùng từ Node được chọn cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.1.0

  16/02/2019 lúc 15:38:06
 10. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.4.0

  16/02/2019 lúc 15:37:17
 11. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Show All Ratings - Hiển thị tất cả xếp hạng cho XenForo 2

  Show All Ratings - Hiển thị tất cả xếp hạng cho XenForo 2 2.0.0 Beta 1 Đây là một add-on được cài đặt và thực hiện đơn giản sẽ hiển thị...

  Screenshot 2019-02-05 at 17.54.50.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  16/02/2019 lúc 15:34:55
 12. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Change Content Owner - Thay đổi chủ sở hữu nội dung cho XenForo 2.

  Update phiên bản 1.1.0

  16/02/2019 lúc 15:32:42
 13. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Popular threads and posts (Widget) - Widget chủ đề và bài viết phổ biến cho XenForo 2.

  Update phiên bản 1.1.3

  16/02/2019 lúc 15:31:55
 14. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Who Replied - Ai đã trả lời bài viết cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.0.6

  16/02/2019 lúc 15:31:10
 15. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho XenForo 2.

  Update phiên bản 1.5.0 Lite

  16/02/2019 lúc 15:30:23