a link to visitors profile

  1. PVS

    Addon 2x A link to visitors profile - Liên kết đến hồ sơ khách truy cập XenForo 2.2 1.0.6

    A link to visitors profile - Liên kết đến hồ sơ khách truy cập XenForo 2.2 1.0.6 Addon này thêm chuyển hướng đến diễn đàn của bạn để sử dụng liên kết your-forum.com/you để gửi một người dùng đã đăng ký vào hồ sơ của họ. Khách có thể được gửi theo tùy chọn đến /members/ hoặc /forums/ ngay bây...
Top Bottom