accept cookie

  1. Blue

    Hướng dẫn Khắc phục lỗi Cookies are required... You must accept

    Trong những bản xenforo mới dạo gần đây nhiều web hay xuất hiện tình trạng báo Accept (Chấp nhận) cho cookie được hoạt động trên web khi người dùng chưa đăng nhập vào web (Cookies are required to use this site. You must accept them to continue using the site). Thường thì khi bạn Accept xong...
Top Bottom