accept

  1. PVS

    Addon 2x [HLModerators] Node Rules Accept - Chấp nhận quy tắc Node cho XenForo 2.2 1.0.2 Alpha

    [HLModerators] Node Rules Accept - Chấp nhận quy tắc Node cho XenForo 2.2 1.0.2 Alpha Như đã nói trong mô tả ngắn gọn, add-on này chỉ thêm một checkbox "I read and accept rules" với liên kết đến các quy tắc trong giao diện tạo nội dung. Điều này có thể được sử dụng để buộc người dùng đọc quy...
  2. PVS

    Addon 2x Accept Cookies - Chấp nhận Cookie cho XenForo 2 (dành cho người dùng EU)

    Accept Cookies - Chấp nhận Cookie cho XenForo 2 (dành cho người dùng EU) 2.0.1 Add-on này dựa vào Cách sử dụng Cookie Google Analytics trên trang web và Sự đồng ý của chính sách của người dùng trong Liên minh châu Âu và Trợ giúp cho editor về việc chấp nhận cookie. Tính năng: Banner hiển thị...
Top Bottom