accessible

  1. PVS

    Addon 2x Accessible Navigation for Assistive Devices - Truy cập điều hướng cho các thiết bị hỗ trợ XenForo 2

    Accessible Navigation for Assistive Devices - Truy cập điều hướng cho các thiết bị hỗ trợ XenForo 2 0.0.4 Thêm các nút điều hướng lớn vào header/footer cho những người sử dụng các thiết bị trợ giúp để điều hướng trang web. Có nhiều người dùng thường có các nhấp chuột sai và các vấn đề điều...
Top Bottom