account upgrade with promo code

  1. PVS

    Addon 2x Account Upgrade With Promo Code - Nâng cấp tài khoản bằng mã khuyến mãi cho XenForo 2 1.0.0

    Account Upgrade With Promo Code - Nâng cấp tài khoản bằng mã khuyến mãi cho XenForo 2 1.0.0 Cho phép quản trị viên tạo danh sách mã khuyến mại để nâng cấp tài khoản dựa trên các bản nâng cấp người dùng có sẵn . Tính năng: Quản trị viên có thể đặt chuỗi mã thủ công. Quản trị viên có thể chọn...
  2. T

    Addon 2x Account Upgrade With Promo Code - Mã giảm giá nâng cấp tài khoản

    Cho phép quản trị viên tạo danh sách mã giảm giá để nâng cấp tài khoản theo các gói Nâng cấp người dùng có sẵn . Tính năng: Quản trị viên có thể tự đặt chuỗi mã. Quản trị viên có thể chọn một hoặc nhiều gói nâng cấp người dùng trong khi tạo mã. Quản trị viên cũng có thể đặt bao nhiêu lần mã có...
Top Bottom