acp usergroup styling

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] ACP Usergroup Styling - Tạo kiểu nhóm người dùng trong ACP cho XenForo 2

    [OzzModz] ACP Usergroup Styling - Tạo kiểu nhóm người dùng trong ACP cho XenForo 2 2.0.1 Addon nhỏ này sẽ thay đổi văn bản nhóm người dùng để hiển thị màu nhóm người dùng ở một vài vị trí trong ACP. Nó hiển thị ở các vị trí sau. 1) Trang danh sách của Usergroup. 2) Trang chỉnh sửa Usergroup...
Top Bottom