activity summary receive permission

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Activity Summary Receive Permission - Quyền nhận tóm tắt hoạt động cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Activity Summary Receive Permission - Quyền nhận tóm tắt hoạt động cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm quyền nhận email tóm tắt hoạt động. Lưu ý: người dùng không được xác minh hoặc bị cấm sẽ không nhận được chúng. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom