add pagination to top of templates list

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Add Pagination To Top Of Templates List - Thêm phân trang vào đầu danh sách Template cho XenForo 2

    [OzzModz] Add Pagination To Top Of Templates List - Thêm phân trang vào đầu danh sách Template cho XenForo 2 2.0.0 Khi xem danh sách template trong ACP, việc phân trang nằm ở cuối danh sách. Addon này cũng sẽ thêm phân trang vào đầu danh sách. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom