add what's new beside alerts tab

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Add What's New beside Alerts tab - Thêm What's New bên cạnh Alerts cho XenForo 2 1.7.2

    [cXF] Add What's New beside Alerts tab - Thêm What's New bên cạnh Alerts cho XenForo 2 1.7.2 Add-on này thêm một biểu tượng có liên kết đến trang What's New vào bên phải của tab Alerts. Nó không hiển thị trên các thiết bị di động. Add-on [cXF] Top Navigation được hỗ trợ làm việc với style...
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] Add What's New beside Alerts tab - Thêm What's New bên cạnh Alerts cho XenForo 2 1.7.1

    [cXF] Add What's New beside Alerts tab - Thêm What's New bên cạnh Alerts cho XenForo 2 1.7.1 Add-on này thêm một biểu tượng có liên kết đến trang What's New vào bên phải của tab Alerts. Nó không hiển thị trên các thiết bị di động. Add-on [cXF] Top Navigation được hỗ trợ làm việc với style...
Top Bottom