adding social media icons to the header section

  1. PVS

    Tutorial 2x Adding Social Media Icons to the Header Section - Thêm biểu tượng mạng xã hội vào Header XenForo 2

    Adding Social Media Icons to the Header Section - Thêm biểu tượng mạng xã hội vào Header XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thêm biểu tượng mạng xã hội vào Header của XenForo. Cách làm như sau: Thêm code sau vào extra.less .social-network { font-size: 0; line-height: 0...
Top Bottom