addon install/update date

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Addon Install/Update Date - Ngày cài đặt/cập nhật addon XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Addon Install/Update Date - Ngày cài đặt/cập nhật addon XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ hiển thị ngày addon được cài đặt/cập nhật trên trang web của bạn. Lưu ý rằng phần này chỉ hiển thị ngày của các add-on được cài đặt/cập nhật sau khi cài đặt add-on này. Chúc các bạn thành...
Top Bottom