advanced access manager

  1. PVS

    Advanced Access Manager - Plugin hỗ trợ tùy biến quyền người dùng cho Wordpress

    Advanced Access Manager - Plugin hỗ trợ tùy biến quyền người dùng cho Wordpress Mặc định trong WordPress thì các quyền của từng nhóm người dùng đã được cố định, nhưng vì một lý do nào đó bạn muốn sửa lại các quyền này hoặc tạo ra một nhóm người mới với các quyền mà bạn muốn họ được phép sử...
Top