advanced sticky thread separator

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Advanced Sticky Thread Separator - Nâng cao tách chủ đề ghim XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Advanced Sticky Thread Separator - Nâng cao tách chủ đề ghim XenForo 2.2 2.0.0 Tách chủ đề ghim và chủ đề bình thường bằng tiêu đề được gắn nhãn hoặc thanh phân cách. Đi kèm với các cài đặt và style properties để tùy chỉnh giao diện với chủ đề Xenforo của bạn. Mục đích là tạo ra addon...
  2. PVS

    Addon 2x Advanced Sticky Thread Separator - Nâng cao tách chủ đề ghim XenForo 2.2 1.0.0.3

    Advanced Sticky Thread Separator - Nâng cao tách chủ đề ghim XenForo 2.2 1.0.0.3 Tách chủ đề ghim và chủ đề bình thường bằng tiêu đề được gắn nhãn hoặc thanh phân cách. Đi kèm với các cài đặt và style properties để tùy chỉnh giao diện với chủ đề Xenforo của bạn. Mục đích là tạo ra addon tách...
Top