advent

 1. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.3

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.3 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Tính năng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều kiện tham...
 2. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.2

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.2 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Tính năng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều kiện tham...
 3. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.1

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.1 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Đặc trưng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều kiện tham...
 4. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 5

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 5 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Đặc trưng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều...
 5. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 4

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 4 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Đặc trưng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều...
 6. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 3

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 3 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Đặc trưng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều...
 7. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 2

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 2 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Đặc trưng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều...
Top Bottom