affiliate manager

  1. PVS

    Addon 2x Affiliate manager - Trình quản lý liên kết aff cho XenForo 2 1.9

    Affiliate manager - Trình quản lý liên kết aff cho XenForo 2 1.9 Thêm một ID liên kết aff vào cuối URL. Khi một thành viên thêm một bài viết mới và nó chứa các liên kết đến các tên miền được chỉ định trong trang Affiliate manager, các liên kết đó sẽ được tự động cập nhật với ID liên kết aff...
  2. PVS

    Addon 2x Affiliate manager - Trình quản lý liên kết aff cho XenForo 2 1.8

    Affiliate manager - Trình quản lý liên kết aff cho XenForo 2 1.8 Thêm một ID liên kết aff vào cuối URL. Khi một thành viên thêm một bài viết mới và nó chứa các liên kết đến các tên miền được chỉ định trong trang Affiliate manager, các liên kết đó sẽ được tự động cập nhật với ID liên kết aff...
Top Bottom