alaturka

  1. PVS

    Styles 2x Alaturka Themes v1 - Style Alaturka Themes v1cho XenForo 2.2 2.2.9

    Alaturka Themes v1 - Style Alaturka Themes v1cho XenForo 2.2 2.2.9 Được thêm vào giao diện wt-gust-box (Khu vực thông báo của người dùng được đặt từ admin panel) wt-foter (khu vực thông tin người dùng được đặt từ admin panel) v.v ... Đã đặt trường navbar thành một dòng duy nhất, v.v. Vẫn đúng...
  2. PVS

    Styles 2x Alaturka v1 Themes - Style Alaturka cho XenForo 2.2 v1

    Alaturka v1 Themes - Style Alaturka cho XenForo 2.2 v1 Được thêm vào giao diện wt-gust-box (Khu vực thông báo của người dùng được đặt từ admin panel) wt-foter (khu vực thông tin người dùng được đặt từ admin panel) v.v ... Đã đặt trường navbar thành một dòng duy nhất, v.v. Vẫn đúng với bản gốc...
Top Bottom