allow user to hide avatars

  1. PVS

    Addon 2x Allow User to Hide Avatars - Cho phép người dùng ẩn ảnh đại diện cho XenForo 2

    Allow User to Hide Avatars - Cho phép người dùng ẩn ảnh đại diện cho XenForo 2 1.1.1 Nếu bạn có quyền truy cập liên quan đến các avatar lớn hiển thị trên thread list có thể gây mất tập trung và chiếm không gian. Addon này cung cấp cho người dùng khả năng tắt chúng trong tùy chọn trang web của...
Top Bottom