alphabetical pagination

  1. PVS

    Language 2x Alphabetical Pagination French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alphabetical Pagination XF2

    Alphabetical Pagination French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alphabetical Pagination XF2 1.2.4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Alphabetical Pagination của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x Alphabetical pagination - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2

    Alphabetical pagination - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.2 Addon này mang đến cho bạn chức năng sắp xếp nhiều khu vực theo thứ tự abc. Add-on này có thể thêm phân trang theo thứ tự bảng chữ cái cho các khu vực này (chức năng bật/tắt): Các khu vực áp dụng: XF - Thread XF -...
Top Bottom