amazon ses bounces support

  1. PVS

    Addon 2x Amazon SES Bounces Support - Hỗ trợ Amazon SES Bounces cho XenForo 2.2 1.0.0 Alpha

    Amazon SES Bounces Support - Hỗ trợ Amazon SES Bounces cho XenForo 2.2 1.0.0 Alpha Add-on này tạo một endpoint trong diễn đàn của bạn, endpoint này sẽ được AWS SNS sử dụng để gửi thông báo về các thư bị trả lại và khiếu nại. Vì nó không tự động tạo các chủ đề thông báo nên nhiệm vụ của bạn là...
Top Bottom