ams enhancements

 1. PVS

  Addon 2x [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.2.4

  [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.2.4 Hiển thị nội dung bài viết ở trên trong tiêu đề chủ đề (có nút trang nếu bài viết nhiều trang) Ẩn bài viết đầu tiên của cuộc thảo luận (chỉ là một liên kết đến bài viết). Tùy chọn hiển thị ảnh bìa bài viết (dưới dạng hình thu nhỏ hoặc...
 2. PVS

  Addon 2x [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.2.3

  [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.2.3 Hiển thị nội dung bài viết ở trên trong tiêu đề chủ đề (có nút trang nếu bài viết nhiều trang) Ẩn bài viết đầu tiên của cuộc thảo luận (chỉ là một liên kết đến bài viết). Tùy chọn hiển thị ảnh bìa bài viết (dưới dạng hình thu nhỏ hoặc...
 3. PVS

  Addon 2x [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.2.2

  [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.2.2 Tính năng: Hiển thị nội dung bài viết ở trên trong tiêu đề chủ đề (có nút trang nếu bài viết nhiều trang) Ẩn bài viết đầu tiên của cuộc thảo luận (chỉ là một liên kết đến bài viết). Tùy chọn hiển thị ảnh bìa bài viết (dưới dạng hình thu...
 4. PVS

  Addon 2x [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.2.0

  [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.2.0 Tính năng: Hiển thị nội dung bài viết ở trên trong tiêu đề chủ đề (có nút trang nếu bài viết nhiều trang) Ẩn bài viết đầu tiên của cuộc thảo luận (chỉ là một liên kết đến bài viết). Tùy chọn hiển thị ảnh bìa bài viết (dưới dạng hình thu...
 5. PVS

  Addon 2x [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.1

  [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.1 Tính năng: Hiển thị nội dung bài viết ở trên trong tiêu đề chủ đề (có nút trang nếu bài viết nhiều trang) Ẩn bài viết đầu tiên của cuộc thảo luận (chỉ là một liên kết đến bài viết). Tùy chọn hiển thị ảnh bìa bài viết (dưới dạng hình thu...
 6. PVS

  Addon 2x [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.0

  [FF] AMS Enhancements - Cải tiến AMS cho XenForo 2.2 1.0 Tính năng: Hiển thị nội dung bài viết ở trên trong tiêu đề chủ đề (có nút trang nếu bài viết nhiều trang) Ẩn bài viết đầu tiên của cuộc thảo luận (chỉ là một liên kết đến bài viết). Tùy chọn hiển thị ảnh bìa bài viết (dưới dạng hình thu...
Top Bottom