anchor

  1. PVS

    Addon 2x Anchor - BBcode Anchor cho XenForo 2 1.1

    Anchor - BBcode Anchor cho XenForo 2 1.1 Tạo một BB code media sites Anchor. Add-on này được sử dụng để tự động nhúng các podcast Anchor. Cách sử dụng: Truy cập podcast Anchor. Bấm chia sẻ liên kết. Sao chép mã URL. Dán URL vào một bài đăng và lưu. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom