animations

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Animations - Hoạt ảnh cho XenForo 2 1.1.0

    [cXF] Animations - Hoạt ảnh cho XenForo 2 1.1.0 Thêm hoạt ảnh vào các phần tử được xác định trước hoặc các phần tử mà bạn chọn với các cài đặt bổ sung. Tính năng: thêm hoạt ảnh vào các phần tử được xác định trước (hiện tại: huy hiệu cho Hộp thư đến và Cảnh báo, huy hiệu cho liên kết staff...
Top Bottom