anonymous posting

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 2.0.4

    [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 2.0.4 Cho phép một số người dùng nhất định có thể đăng bài dưới dạng ẩn danh. Tùy chọn: Chỉ định ẩn danh cho người dùng cụ thể Hiển thị/ẩn ID ẩn danh ngẫu nhiên Quyền: Có 2 quyền trong phần Forum Permissions cần cấu hình. Demo...
  2. PVS

    Addon 2x [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2

    [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 1.0.8 Cho phép một số người dùng nhất định có thể đăng bài dưới dạng ẩn danh. Tùy chọn: Chỉ định ẩn danh cho người dùng cụ thể Hiển thị/ẩn ID ẩn danh ngẫu nhiên Quyền: Có 2 quyền trong phần Forum Permissions cần cấu hình. Demo...
Top Bottom