apache tomcat

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Cấu hình SSL cho Apache Tomcat

    Chào các bạn, mình xin hướng dẫn cài đăt SSL cho Apache Tomcat trên Windows. Bước 1: Khi đăng kí SSL, các bạn sẽ nhận được 3 file: PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA + File PRIVATE KEY: các bạn có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/). + File CERTIFICATE và CA: 2 file...
Top Bottom