approval queue lite

  1. PVS

    Addon 2x Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.5

    Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.5 Phiên bản thu gọn của hàng đợi phê duyệt. Tính năng: Loại bỏ các tính năng ít khi được sử dụng. Thêm trường Location nếu được bật. Tùy chọn để hiển thị Spam clean. Chỉ gửi thông báo qua email cho những người dùng đã được phê...
  2. PVS

    Addon 2x Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.4

    Approval queue lite - Hàng đợi phê duyệt rút gọn cho XenForo 2 1.4 Phiên bản thu gọn của hàng đợi phê duyệt. Tính năng: Loại bỏ các tính năng ít khi được sử dụng. Thêm trường Location nếu được bật. Chỉ gửi thông báo qua email cho những người dùng đã được phê duyệt. Chúc các bạn thành công...
Top Bottom