approval queue menu

  1. PVS

    Addon 2x Approval queue menu - Menu hàng đợi phê duyệt cho XenForo 2 1.5

    Approval queue menu - Menu hàng đợi phê duyệt cho XenForo 2 1.5 Thêm một menu vào hàng đợi phê duyệt. Với add-on này, bạn có thể quản lý từng loại nội dung riêng lẻ. Tính năng: Các phrase duy nhất cho add-on này bắt đầu bằng approvalqueuemenu_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành...
  2. PVS

    Addon 2x Approval queue menu - Menu hàng đợi phê duyệt cho XenForo 2

    Approval queue menu - Menu hàng đợi phê duyệt cho XenForo 2 1.3 Thêm một menu vào hàng đợi phê duyệt. Với add-on này, bạn có thể quản lý từng loại nội dung riêng lẻ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom