approval queue plus

  1. PVS

    Addon 2x Approval Queue Plus - Mở rộng hàng đợi phê duyệt cho XenForo 2

    Approval Queue Plus - Mở rộng hàng đợi phê duyệt cho XenForo 2 3.3.1 Addon XenForo 2.1 này thêm thông tin bổ sung vào các mục trong hàng đợi phê duyệt để giúp đưa ra quyết định phê duyệt dễ dàng hơn. Hàng đợi phê duyệt được thiết kế lại cho XF2.1 - addon này bổ sung lại một số thông tin...
Top Bottom