approval queue tools

  1. PVS

    Addon 2x Approval queue tools - Công cụ hàng đợi phê duyệt XenForo 2 1.3

    Approval queue tools - Công cụ hàng đợi phê duyệt XenForo 2 1.3 Cho phép cập nhật hàng loạt nội dung hàng đợi phê duyệt. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng approvalqueuetools_ để thuận tiện cho bạn. Quyền của nhóm người dùng: Bạn sẽ muốn chọn Yes cho nhóm Administrative. Chúc các...
  2. PVS

    Addon 2x Approval queue tools - Công cụ hàng đợi phê duyệt XenForo 2 1.2

    Approval queue tools - Công cụ hàng đợi phê duyệt XenForo 2 1.2 Cho phép cập nhật hàng loạt nội dung hàng đợi phê duyệt. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng approvalqueuetools_ để thuận tiện cho bạn. Quyền của nhóm người dùng: Bạn sẽ muốn chọn Yes cho nhóm Administrative. Chúc các...
Top Bottom