arabic

 1. PVS

  Language 2x Ar-XenForo Enhanced Search - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Enhanced Search XenForo 2

  Ar-XenForo Enhanced Search - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Enhanced Search XenForo 2 2.1.1 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Enhanced Search của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language XenForo Arabic Language - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo

  XenForo Arabic Language - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo 1.5.14 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Arabic Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Resource Manager của XenForo 2

  Arabic Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Media Gallery của XenForo 2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Media Gallery của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ả Rập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Ả Rập của XenForo Resource Manager cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Ả Rập của XenForo Resource Manager cho XenForo 2 2.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ả Rập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language Arabic Language for Featured Threads & Portal - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Featured Threads & Portal

  Arabic Language for Featured Threads & Portal - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Featured Threads & Portal 2.16.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Featured Threads & Portal. Vì vậy cần cài đặt add-on Featured Threads & Portal trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 6. PVS

  Language Arabic Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo Resource Manager

  Arabic Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo Resource Manager 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Resource Manager. Vì vậy cần cài đặt add-on Xenforo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 7. PVS

  Language Arabic Language for Xenforo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Media Gallery

  Arabic Language for Xenforo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Media Gallery 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Media Gallery. Vì vậy cần cài đặt add-on Xenforo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và...
 8. PVS

  Language Arabic Language For Notifications - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications

  Arabic Language For Notifications - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications 1.8.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications. Vì vậy cần cài đặt add-on Notifications trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 9. PVS

  Language Arabic Language - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo

  Arabic Language - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo 1.1.4 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language Arabic translation of Thread tag - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag

  Arabic translation of Thread tag - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Thread tag trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 11. PVS

  Language XenMedia Arabic - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on XenMedia

  XenMedia Arabic - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on XenMedia 1.3.8 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on XenMedia, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenMedia trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải...
 12. PVS

  Language MassAlert Arabic - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on MassAlert

  MassAlert Arabic - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on MassAlert 0.1.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on MassAlert, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on MassAlert trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và...
 13. PVS

  Language Widget Framework Arabic - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Widget Framework

  Widget Framework Arabic - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Widget Framework 1.0.9 Đây là bản dịch tiếng Arabic cho add-on Widget Framework, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Widget Framework trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Arabic Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 14. PVS

  Language 2x XenForo 2.x Arabic Translation - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo 2.x

  XenForo 2.x Arabic Translation - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo 2.x 2.0.6a Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ả Rập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top