archive.org

  1. PVS

    Addon 2x Archive.org BB Code Media Site - Thêm BB Code Media Site Archive.org vào XenForo 2

    Archive.org BB Code Media Site - Thêm BB Code Media Site Archive.org vào XenForo 2 2.0.0 Bây giờ bạn có thể nhúng Audio, Video, PDF Book, Game (có thể là một số loại khác) từ Archive.org vào diễn đàn của bạn. Chỉ cần nhúng URL vào trong chủ đề. Cách dùng: Audio...
Top Bottom