armember

  1. M

    ARMember 4.5.1 + Addons – WordPress Membership Plugin

    Các ARMember Plugin biến trang web WordPress của bạn vào một trang web thành viên. Với ARMember, bạn sẽ có thể kiểm soát quyền truy cập, tạo nhóm thành viên và xuất bản nội dung riêng tư được bảo vệ bằng Kiểm soát truy cập cơ bản hoặc mở rộng. Bạn cũng có thể sử dụng plugin này để tạo một chương...
Top Bottom