article forum symmetrical grid layout

  1. PVS

    Tutorial 2x Article Forum Symmetrical Grid Layout - Bài viết diễn đàn theo bố cục lưới đối xứng cho XenForo 2.2

    Article Forum Symmetrical Grid Layout - Bài viết diễn đàn theo bố cục lưới đối xứng cho XenForo 2.2 Theo kiểu mặc định, diễn đàn bài viết ở chế độ xem trước có bố cục 1:2:2:4:4 về số lượng chủ đề (bài viết) được hiển thị trên mỗi hàng, như sau: Điều này có thể được thay đổi bằng cách thêm...
Top Bottom