article maximum character/image/media settings

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Article Maximum Character/Image/Media Settings - Thiết lập ký tự tối đa cho Article/Image/Media XenForo 2

    [OzzModz] Article Maximum Character/Image/Media Settings - Thiết lập ký tự tối đa cho Article/Image/Media XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ cung cấp cho bạn các cài đặt để kiểm soát số lượng ký tự tối đa đối với hình ảnh và media được sử dụng trong các article. Chúc các bạn thành công...
Top Bottom