attach media player

  1. PVS

    Addon 2x [XTR] Attach Media Player - Đính kèm trình phát đa phương tiện cho XenForo 2 1.0.0

    [XTR] Attach Media Player - Đính kèm trình phát đa phương tiện cho XenForo 2 1.0.0 Addon này cho phép bạn phát các tệp đính kèm đa phương tiện. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Hãy chắc chắn và đừng quên, thêm các phần mở rộng tệp đính kèm được phép mới trước khi cài đặt...
Top Bottom