attachment check

  1. PVS

    Addon 2x Attachment check - Kiểm tra tập tin đính kèm cho XenForo 2 1.7

    Attachment check - Kiểm tra tập tin đính kèm cho XenForo 2 1.7 Kiểm tra BBcode tập tin đính kèm inline orphaned trong tin nhắn. Chạy một Cron entry mỗi ngày và gửi email nếu tìm thấy bất kỳ BBcode tập tin đính kèm inline orphaned nào. Tính năng: Chạy Cron mỗi ngày Gửi email Tất cả phrase...
  2. PVS

    Addon 2x Attachment check - Kiểm tra tập tin đính kèm cho XenForo 2

    Attachment check - Kiểm tra tập tin đính kèm cho XenForo 2 1.4 Kiểm tra BBcode tập tin đính kèm inline orphaned trong tin nhắn. Chạy một Cron entry mỗi ngày và gửi email nếu tìm thấy bất kỳ BBcode tập tin đính kèm inline orphaned nào. Tính năng: Chạy Cron mỗi ngày Gửi email Tất cả...
Top