attachment icons ii

  1. PVS

    Other 2x Basic File-type Icons for Attachment Icons II - Biểu tượng loại tệp cho Attachment Icons XenForo 2

    Basic File-type Icons for Attachment Icons II - Biểu tượng loại tệp cho Attachment Icons XenForo 2 1.0.0 Bộ 57 biểu tượng loại tệp cơ bản, để sử dụng với [ITD] Attachment Icons II. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x Attachment Icons II - Thêm biểu tượng cho tệp đính kèm của XenForo 2

    Attachment Icons II - Thêm biểu tượng cho tệp đính kèm của XenForo 2 2.1.7 Bây giờ bạn có thể sử dụng các biểu tượng loại tệp tùy chỉnh thay vì các biểu tượng font awesome của tệp đính kèm mặc định XF. Hiện đang hỗ trợ 20 loại tệp đính kèm: APK AVI DOC DOCX FILE JS MP3 MP4 MPG PDF PHP RAR RTF...
Top Bottom