auth

  1. PVS

    Addon Auth Captcha - Xác thực Captcha

    Auth Captcha - Xác thực Captcha 1.0.2 Đăng ký thông qua FaceBook/Google/Twitter thường bị bỏ quên bởi nhiều kỹ thuật phòng chống spam, làm cho nó trở thành mục tiêu dễ dàng cho các chương trình. Add-on này sẽ thêm cơ chế CAPTCHA hiện tại của bạn vào trang đăng ký FaceBook/Google/Twitter. Bạn...
Top Bottom