auto delete by prefix

  1. PVS

    Addon 2x Auto delete by prefix - Tự động xóa theo tiền tố cho XenForo 2 1.2

    Auto delete by prefix - Tự động xóa theo tiền tố cho XenForo 2 1.2 Tự động xóa chủ đề dựa trên tiền tố. Tính năng: Chạy tự động mỗi giờ bởi Cron entry. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x Auto delete by prefix - Tự động xóa theo tiền tố cho XenForo 2

    Auto delete by prefix - Tự động xóa theo tiền tố cho XenForo 2 1.0 Tự động xóa chủ đề dựa trên tiền tố. Tính năng: Chạy tự động mỗi giờ bởi Cron entry. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom