auto merge double posts

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Auto Merge Double Posts - Tự động gộp bài viết đôi cho XenForo 2 2.0.1

    [OzzModz] Auto Merge Double Posts - Tự động gộp bài viết đôi cho XenForo 2 2.0.1 Tự động hợp nhất các bài đăng từ những người chưa hiểu chức năng chỉnh sửa đáng ngờ này là gì. Các tính năng bao gồm: Hợp nhất bài đăng kép tự động được kiểm soát quyền. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
  2. PVS

    Language 2x Auto Merge Double Posts French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Merge Double Posts của XF2

    Auto Merge Double Posts French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Merge Double Posts của XF2 1.1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Auto Merge Double Posts của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom