auto notice reset

  1. PVS

    Addon 2x Auto notice reset - Đặt lại thông báo tự động XenForo 2 1.0

    Auto notice reset - Đặt lại thông báo tự động XenForo 2 1.0 Tự động đặt lại thông báo. Add-on này cho phép thành viên loại bỏ thông báo, nhưng sau một tuần, nó sẽ hiển thị trở lại. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom