auto thread thumbnail

  1. PVS

    Addon 2x Auto thread Thumbnail by Xenbros - Tự động nhận hình thu nhỏ chủ đề cho XenForo 2 2.3.4

    Auto thread Thumbnail by Xenbros - Tự động nhận hình thu nhỏ chủ đề cho XenForo 2 2.3.4 Add-on thêm hình thu nhỏ trong diễn đàn đã chọn vào một chủ đề bằng cách sử dụng tệp đính kèm đầu tiên được đính kèm với chủ đề và hình ảnh URL bên ngoài đầu tiên. TÍNH NĂNG 2.1 + Hình thu nhỏ chủ đề cho...
  2. PVS

    Addon 2x Auto thread Thumbnail - Tự động nhận hình thu nhỏ chủ đề cho XenForo 2

    Auto thread Thumbnail - Tự động nhận hình thu nhỏ chủ đề cho XenForo 2 2.1.0 Add-on thêm hình thu nhỏ trong diễn đàn đã chọn vào một chủ đề bằng cách sử dụng tệp đính kèm đầu tiên được đính kèm với chủ đề và hình ảnh URL bên ngoài đầu tiên. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom