avatar size

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Avatar Size - Kích thước ảnh đại diện cho XenForo 2.2 1.2.4

    [XenGenTr] Avatar Size - Kích thước ảnh đại diện cho XenForo 2.2 1.2.4 Plugin này áp đặt một giới hạn đối với ảnh đại diện mà người dùng có thể tải lên. Plugin được thực hiện theo yêu cầu kích thước tệp Avatar. Có thể đặt giới hạn tại Avatar Size from Admincp -> XF Options -> Registered user...
Top Bottom