bang gia banner

  1. THB

    Bảng báo giá banner trên vnxf.vn

    1. Bảng báo giá banner quảng cáo. Chúng tôi bán quảng cáo banner trên diễn đàn VNXF.VN vị trí như sau: Banner được tính theo kích thước: AxBpx trong đó: A là chiều rộng; B là chiều cao; đơn vị px = pixel 2. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO: Toàn bộ các vị trị quảng cáo độc quyền và cố định, không chia...
Top Bottom