battle.net

  1. PVS

    Addon 2x Battle.net Authentication - Xác thực Battle.net cho XenForo 2

    Battle.net Authentication - Xác thực Battle.net cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn đăng nhập bằng Battle.net. Bạn có thể chọn khu vực bạn muốn hỗ trợ: US, EU, hay APAC. Thiết lập: Sau khi cài đặt, bạn cần chèn client ID và client secret của API Blizzard. Bạn có thể lấy thông...
Top Bottom