bbcode parser

  1. PVS

    Addon 2x BBCode parser - Bộ phân tích cú pháp BBCode cho XenForo 2 1.2

    BBCode parser - Bộ phân tích cú pháp BBCode cho XenForo 2 1.2 Loại bỏ các thẻ BBCode không mong muốn khỏi tin nhắn. Khi một thành viên lưu một tin nhắn, add-on này sẽ xóa mọi thẻ không mong muốn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom