better logout

  1. PVS

    Addon 2x [NICK97] Better Logout - Đăng xuất tốt hơn cho XenForo 2 2.2.4

    [NICK97] Better Logout - Đăng xuất tốt hơn cho XenForo 2 2.2.4 Addon này được phát triển bởi XenMax. Addon này cho phép người dùng có thể đăng xuất tất cả các thiết bị với các tính năng và tùy chọn mới để người dùng lựa chọn. Tính năng chính: Khả năng đăng xuất thiết bị nhiều hơn sau đó một...
  2. PVS

    Addon 2x [NICK97] Better Logout - Đăng xuất tốt hơn cho XenForo 2 2.2.1 Patch 3

    [NICK97] Better Logout - Đăng xuất tốt hơn cho XenForo 2 2.2.1 Patch 3 Addon này được phát triển bởi XenMax. Addon này cho phép người dùng có thể đăng xuất tất cả các thiết bị với các tính năng và tùy chọn mới để người dùng lựa chọn. Tính năng chính: Khả năng đăng xuất thiết bị nhiều hơn sau...
Top Bottom